شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 238666

  معرفی کتاب

  ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم

  معرفی کتاب:

  این کتاب بخشی از یک تحقیق گسترده در حوزه اندیشه های اجتماعی قرآن کریم است که به صورتی مجزا، تدوین و تألیف یافته است.ارزش ها همان گونه که در مباحث مطرح شده در بخش نخست به تفضیل بیان شده مهم ترین، کانونی ترین و زنده ترین بخش یک فرهنگ محسوب می شوند و از این رو، شناخت یک فرهنگ بدون شناخت تحلیل نظام ارزشی و عناصر و اجزای آن، ارتباطات متنوع میان عناصر این نظام، پیوستگی این نظام با نظام باورها، هنجارها، شخصیت و رفتارها غیرممکن خواهد بود.بررسی اجمالی معارف اسلامی نیز نمایانگر جایگاه برتر و موقعیت محوری (ارزش ها) در فرهنگ دینی است. اگر معارف دین را طبق تقسیم بندی معروف مرکب از یه بخش به هم پیوسته و درهم تنیده (باورهـا،احـکام و اخلاق) بدانیم،ارزش هـا در تاروپـود این اجـزا به گـونه ای انفکـاک ناپـذیـردر هم آمیخته شده، بحث از ارزش ها پای هر سه بخش را به میان می کشد.
  محور این مطالعه، قرآن کریم و بخش گوهری و اساسی فرهنگ اسلامی انعکاس یافته در این متن آسمانی و مقـدس است؛ از این رو ارزش هـای اجتماعی مورد بحث نیز ارزش هایی است که قرآن کریم به طور مستقیمو غیر مستقیم و در قالب عبارات و بیانات مختلف،از آن سخـن گفتـه است.این کتاب در پنـج فصـل تحت عنوان های ارزش هـای اجتمـاعی از دیـدگاه علوم اجتماعی، مواضـع کـلی قرآن کریـم در حوزه ارزش ها،مفاهیم عام ناظر به ارزش های اجتماعی،مفـاهیـم خـاص ناظـر بـه ارزش هـای اجتمـاعی وارزش های اجتماعی ناظر به حـوزه هـای مختـلف رفتــاری تهیه و تنظیم شده است.

  جهت خرید به پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مراجعه فرمایید.
   لینک معرفی و خرید کتاب: (
  http://www.poiict.org/product/1299) 


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :