شبکه انديشمندان قم

  155رکورد در مدت زمان 0.640ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  مصاحبه سید حسین شرف الدین با پژوهشنامه افق مکث تحت عنوان «موقعیت کنونی مراجع دینی در ایران»در تاریخ 5/۷/۹۸
  تقریر سخنرانی دکتر سید حسین شرف الدین در همایش گفتمان انقلاب اسلامی، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم، پنج شنبه 19/12/95
  فاصله میان نسلی 7 خرداد 1398 2:45
  مصاحبه پژوهش نامه افق مکث وابسته به موسسه فرهنگی- مطالعاتی صراط مبین با سیدحسین شرف الدین، شنبه 21/2/98
  منزلت اجتماعی 7 خرداد 1398 2:38
  نشست علمی فقه منزلت، توضیحاتی مقدماتی و تکمیلی پیرامون فرمایشات حجه الاسلام احمد مبلغی، در انجمن فقه و حقوق حوزه، یکشنبه 8/2/98 ساعت 5-7.
  : منظومه یا نظام ارزش ها به عنوان محوری ترین و بنیادی ترین مولفه فرهنگی هر جامعه، معمولا از طریق ریزش و نفوذ تدریجی به سازمان شخصیتی افراد(در بعد فردی و روان شناختی)و نهادها و ساختارهای اجتماعی(در بعد اجتماعی و جامعه شناختی) خود را در جلوه های انتزاعی و انضمامی بازتولید کرده وهمچون جویباری در بسترهای روانی واجتماعی و در سپهر معنایی و گفتمانی غالب جامعه به حیات خویش ادامه می دهد. انتقال ارزشها به همراه سایر مولفه های وابسته، عمدتا از طریق کارگزاران و عوامل ووسائط خاصی صورت می پذیرد. در عصر و زمان حاضر، رسانه های جمعی عموما و رسانه های تصویری بویژه تلویزیون خصوصا از برجسته ترین کانالهای انتقال، احیا، تقویت، تغییر، ویرایش و حتی آفرینش ارزشهاشمرده می شوند. این نوشتار در صدد است تا با محوریت سیمای ملی به عنوان یک دانشگاه عمومی و یکی از بازوان فرهنگی نظام اسلامی، و با ارجاع به زیرساخت های هنجاری و توقعات نهادی شده، نقش این رسانه را در بازخوانی، انتقال، تبلیغ، برجسته سازی و صیانت ارزش های اسلامی یا مورد تایید اسلام را با رویکردی جامعه شناختی و ارتباطی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. کلیدواژه ها: فرهنگ، هنجار، ارزش، رسانه، سیمای ملی، جامعه پذیری.
  «معنا» از پردامنه ترین موضوعات علوم اجتماعی مدرن و پست مدرن است. یکی از بدیع ترین و جامع ترین تفسیر ها درباره معنا را چارلز ساندرز پرس در زمان حیات خود ارائه نموده است. این مقاله می کوشد به بررسی ویژگی های نشانه شناسی پرس، ازجمله فرایند نشانگی، تولید معنا، کاربرد نشانه ها، دلالت و نگاه عملی به نشانه و ساخت معنا بپردازد. از آنجایی که، نظریه نشانه شناختی پرس در بعد معرفت شناختی و وجودشناختی، بر تحلیل تفکّر و ساخت معنا استوار شده است، به نظر وی، جهان و هر آنچه در آن است، از منظر نشانه و معنا شناخته می شود، و برداشت وی از نشانه، در نگرش او به جهان، تعیین کننده است. زیربنای نشانه ای پرس تمایز پیچیده از مقوله هاست. پرس نشانه را در ارتباط با این سه مقوله تعریف کرده و آن را در فرایندی سه گانه به نام دلالت نشانه ای قرار می دهد. به نظر پرس، دلالت بر سه رکنِ نشانه، تعبیر (تفسیر) و شئ تکیه می کند و بر پایه سه طرف استوار شده است و نظریه معنایش از فرایند این سه رکن ایجاد می شود. پرس از جمله منتقدان و فیلسوفان مغرب زمین است که به نظریه معنا اهتمام نشان داده است و این نظریه را در فرایند نشانه شناختی خود مطرح کرده است. در میان فیلسوفان مسلمان، علامه طباطباییe نیز در این باب مطالبی ارائه کرده است. در این مقاله تلاش می شود با طرح نظریه معنا از منظر ایشان، امکان مقایسه نظریه معنای پرس با نظریه معنای علامه طباطباییe، فراهم گردد. نظریه معنا نزد علامه در معرفت حضوری و حصولی و در امتداد مباحث اعتباریات ایشان طرح می گردد. در نظر ایشان، نظام اعتباری انسانی و معنا قائم به یک نظام طبیعی و حقیقی است؛ که به حسب باطن و در حقیقت با نظام طبیعی و حقیقی به سر می برد؛ زیرا در نظر وی هر اعتباری ناگزیر یک تکیه گاه حقیقی دارد و نظام اعتباری انسانی تنها در ظرف اجتماع و تمدن موجود می شود.
  این پژوهش بر آن است تا با تبیین یک دستگاه نقد دینی به منظور تحلیل آثار نمایشی اقتباسی، از منظری انتقادی و با روش تحلیل مضمون، نحوه نمایش پیامبران در سریال یوسف پیامبر را تحلیل کند. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب مفهومی روایت شناسی و از مباحث مطرح شده در حوزه شخصیت پردازی استفاده شده است. با بهره گیری از «قرآن» به عنوان یک متن مرجع دینی، الگوی مفهومی اسوه پردازی یعقوب نبی(ع) و یوسف نبی(ع) که مشتمل بر نحوه روایت آنها در قرآن است تبیین و بر مبنای الگوی مفهومی تولید شده، نحوه شخصیت پردازی یوسف و یعقوب در سریال یوسف پیامبر، به عنوان یکی از آثار دراماتیک اقتباسی پربیننده تحلیل شده است. درخصوص شخصیت پردازی یعقوب سریال می توانیم بگوییم که نحوه پرداختن به مضامین صبر و توکل به عنوان مضامین محوری در اسوه پردازی یعقوب در روایت قرآنی، در سریال به درستی انجام نشده و به این دلیل، یعقوب سریال را نمی توانیم در نهایت اسوه صبر و توکل بدانیم. همچنین مضمون تقوا که یکی از مضامین اصلی در الگوی اسوه پردازی یوسف در قرآن است، در یوسف سریال به درستی نمایش داده نشده است. اما نحوه پرداختن به مضمون صبر در یوسف سریال، همسو با این مضمون در روایت قرآنی یوسف(ع) است و این، یکی از نقاط قوت در شخصیت پردازی یوسف سریال به شمار می رود.
  عصر جدید با ظهور و درخشش انسان به معنای مدرن آن، در عرصة معرفت شناخته می شود. اندیشه و تکاپوی شناختی انسان تعیین کنندة آرایش معرفتی این عصر است و همة مقولات علم مدرن به نوعی بر محور و مدار انسان می چرخد. نظریة ماتریالیسم تاریخی مارکس، علاوه بر مبانی هستی شناختی، مبنای انسان شناختی پررنگی دارد و بر مبنای تلقی خاصی از انسان پی ریزی و صورت بندی شده است. مارکس، وجهی از هستی اجتماعی انسان؛ یعنی «کار» را محور و مبنای تحلیل دیالکتیکی خود قرار داده که هم مادی و هم اجتماعی ـ تاریخی است. بر اساس نظر مارکس، جهان انسانی، یعنی همة نماد ها و نمود ها، اشکال آگاهی و نهادهای اجتماعی ـ تاریخی، با همه اشکال و صور مختلف آن، صرفاً محصول و برایند عمل و کار انسانند؛ جلوه ها و تبلوراتی که در هر مرحله از تاریخ به گونه ای عینیت یافته و مختصات هر دورة تاریخی و اجتماعی را شکل داده است. این نوشتار، ضمن تقریر اجمالی نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس، سعی دارد مهم ترین مفروضات انسان شناختی آن را مورد بررسی تحلیلی و انتقادی قرار دهد. کلیدواژه ها: ماتریالیسم، ماتریالیسم تاریخی، مبانی انسان شناختی، ازخودبیگانگی، کمونیسم، کارل مارکس.
  جریان اسلام هراسی از نوعی ترس و تعصب بی اساس و غیرمنطقی علیه اسلام، در غرب مسلم انگاشته می شود. جمعی از پژوهشگران وجود چنین معضلی را با استناد به شواهد فراوان، تأکید کرده اند. از سویی، برخی نیز شدیداً مدعای اسلام هراسی را ناشی از تئوری توطئه و ساخته ذهن وهم آلود مسلمانان جهت مقابله با هرگونه نقد علمی می خوانند. استنباط نویسندگان این است که عدم توجه و پرداخت به نظرات منتقدان اسلام هراسی، یکی از نقاط ضعف پژوهش های موجود در این زمینه به شمار می رود. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی اسناد، مهمترین نظریات و دیدگاه های منتقدان و یا منکران وجود جریان اسلام هراسی را در سه بخش مجزا، مورد واکاوی قرار می دهد: الف) برخی محققان در عین تأیید واقعیت تجربی (وجود جریانی مخالف اسلام و مسلمین در غرب)، اطلاق واژه اسلام هراسی را مناسب نمی دانند؛ ب) عده ای اسلام هراسی را نه یک پدیده نوظهور، که شکل جدیدی از نژاد پرستی (فرهنگی) می پندارند؛ ج) برخی دیگر اساساً وجود اسلام هراسی و همه نمادهای آن را انکار و توجیه می سازند.
  اسلام هراسی عبارت از خصومت غیرمنطقی برخ ی گروه ها و جریانات غرب محور با مسلمانان است. دشمنی و خصومت مفروض به لحاظ نظری و مرجعیت فکری بر بنیادهای نظری متعدد و نوع ی گفتمان ایدئولوژیک بسیار پیچیده متکی و مبتنی است که طبما برای شناخت عمیق تر پدیده «اسلام هراسی» ناگزی راز مراجعه به منابع کلاسیک و معاصر مرنبط با آنها هستیم. در این مقاله, با گردآوری اطلاعات از مناب عکتایخانه ای معتبر و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی» به واکاوی یکی از مهم ترین مبانی نظری اسلام هراسی یعسی گفتمان «شرق شناسی» به ویژه رویکرد انتقادی ادوارد سعید به آن و نیز تاریخچهه» نعاریف وکا رکرده ای تاریخی این گفتمان, ازجمله خدمت به سیاست و استعمار می پردازیم. همچنین» نحوه تعامل قاطبه مستشرقان با اسلام و مهم ت را زآن» پیوند میان دو مفهوم اسلام هراسی و شرق شناسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نتیجه نهایی, لزوم شناخت و بررسی انتقادی «کلیشه های شرق شناسانه» است که در سده های اخیر همواره به عنوان منبع و مرجع اطلاعاتی غربیان از اسلام و مسلمانان مورد استناد قرا رگرفته و بشوعی منضا و ریشه اسلام هراسی معاصر محسوب می شوند. برخی از مشهورترین ای ن کلیشه ها عبارتند از: عقب مانده و نوسعه نیافته, نابهنجار و منحرف» فرومایه و نازل» ثابت و یکنواخت. متحجر و متعصبء شرور و جنگ طلب, تندرو و تروریست» خشون تگرا و زن ستیز و غیره.
  • تعداد رکوردها : 155