شبکه انديشمندان قم

  146رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  اسلام هراسی عبارت از خصومت غیرمنطقی برخ ی گروه ها و جریانات غرب محور با مسلمانان است. دشمنی و خصومت مفروض به لحاظ نظری و مرجعیت فکری بر بنیادهای نظری متعدد و نوع ی گفتمان ایدئولوژیک بسیار پیچیده متکی و مبتنی است که طبما برای شناخت عمیق تر پدیده «اسلام هراسی» ناگزی راز مراجعه به منابع کلاسیک و معاصر مرنبط با آنها هستیم. در این مقاله, با گردآوری اطلاعات از مناب عکتایخانه ای معتبر و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی» به واکاوی یکی از مهم ترین مبانی نظری اسلام هراسی یعسی گفتمان «شرق شناسی» به ویژه رویکرد انتقادی ادوارد سعید به آن و نیز تاریخچهه» نعاریف وکا رکرده ای تاریخی این گفتمان, ازجمله خدمت به سیاست و استعمار می پردازیم. همچنین» نحوه تعامل قاطبه مستشرقان با اسلام و مهم ت را زآن» پیوند میان دو مفهوم اسلام هراسی و شرق شناسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نتیجه نهایی, لزوم شناخت و بررسی انتقادی «کلیشه های شرق شناسانه» است که در سده های اخیر همواره به عنوان منبع و مرجع اطلاعاتی غربیان از اسلام و مسلمانان مورد استناد قرا رگرفته و بشوعی منضا و ریشه اسلام هراسی معاصر محسوب می شوند. برخی از مشهورترین ای ن کلیشه ها عبارتند از: عقب مانده و نوسعه نیافته, نابهنجار و منحرف» فرومایه و نازل» ثابت و یکنواخت. متحجر و متعصبء شرور و جنگ طلب, تندرو و تروریست» خشون تگرا و زن ستیز و غیره.
  پاسخ های سید حسین شرف الدین به سوالات یکی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) برای تکمیل رساله ایشان(7/7/97)
  رسانه های جمعی، به ویژه تلویزیون به دلیل گستردگی مخاطبان و قدرت تاثیرگذاری عمیق و نافذ، از جمله مهم ترین عوامل انتقال ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در جوامع جدید به شمار می روند. با توجه به وجود «موسیقی»، به عنوان یکی از مولفه های اصلی و جدایی ناپذیر برخی برنامه های سیمای ملی، واکنش طیف مخاطبان چنین برنامه هایی درخور بررسی است. این نوشتار، برای آگاهی از رفتار مخاطب متدین، سعی دارد با بهره گیری از روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق، رفتار مخاطب را در مواجهه با ابعاد موسیقایی سیمای ملی شناسایی، با روش توصیفی بدون هیچ گونه دخل و تصرفی گزارش کند. در نهایت، با رویکردهای خاص مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مخاطب متدین در مواجهه با آمیزه موسیقی، در برنامه های سیمای ملی به سه شیوه مقابله، همراهی مشروط و منتقدانه و رویکرد همراهی رضایتمندانه، واکنش نشان می دهد. هرچند طیف گسترده ای از مخاطبان متدین، نیز تغییری در رفتار خود نمی دهند، اما گرایش طیفی از آنها نیز در خصوص موسیقی تغییر یافته است. رسانه ملی با هدف جذب حداکثری مخاطبان، با تقلید و الگوگیری از شبکه های ماهواره ای، موسیقی کمی و کیفی را در ضمن برنامه ها افزایش داده، ترویج خوانندگی در جامعه را در دستور کار خود قرار داده است.
  مصاحبه با سایت موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین
  چرایی سواد رسانه 16 آبان 1397 14:56
  تقریر سخنرانی سید حسین شرف الدین درجمع دانش پژوهان سواد رسانه ای دوره دوم، حوزه هنری دفتر تبلیغات اسلامی قم، 97/7/5
  تقریرگفت و گوی دکتر سید حسین شرف الدین بایکی از پژوهش گران صدا و سیما در 6/4/97
  این مقاله در کتاب دانشنامه اخلاق کاربردی، تالیف احمد حسین شریفی و همکاران، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1396(ج3، ص 82- 130) به چاپ رسیده است.
  فرایند جهانی شدن هم عامل و هم نتیجه مجموعه ای از تحولات بنیادین ، متنوع و پهن دامنه ای است که در عالم انسانی بوقوع پیوسته و در حال وقوع است . بالطبع این مرحله از بودن به تناسب مختصات خویش ، الزامات ، ضرورتها و انتظاراتی را به میان کشیده است . دست یابی به یک نظام اخلاقی پایه و جهان شمول و مجموعه ای از فضایل و کمال مطلوب های عام، فراسوی همه نظام های اخلاقی متکثر موجود به تبع تکثر فرهنگ ها ، نیاز مبرم و مسجلی است که بدلیل نقش کانونی آن ، خلاء وجودیش ، بیش از سایر ضرورت ها احساس می شود . این نوشتار در صدد است تا از چیستی ، چرایی ، منشا ، کارکرد و موانع تحقق اخلاق جهانی و نیزاقدامات به عمل آمده در جهت نیل به این مهم ، باجمال سخن بمیان آورد
  درگفت و گو با دکترشرف الدین، انعکاس یافته در سایت فیلم نوشت سینما، 19/5/1395
  مصاحبه سیدحسین شرف الدین با اولین ویژه نامه همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، 26/4/97، (ص76- 79).
  • تعداد رکوردها : 146