شبکه انديشمندان قم

  153رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  سبک زندگی درتلقی غالب، مجموعه نسبتا نظام مندی از کنش های مرجح ذهنی و عینی است که فرد(هرعضو جامعه) به اقتضای تیپ روانی، نظام تربیتی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی، خودپنداره، منش، علایق و سلایق، نیازها و انتظارات و نیز با عطف توجه به ظرفیت ها، اقتضائات، فرصت ها و محدودیت های فرهنگی اجتماعی جامعه مسکون خود انتخاب کرده و ترجیح داده است. سبک زندگی در واقع، نقشه زندگی، سیاست زندگی، چارچوب مرجع، خط راهنما، فرهنگ تبلور یافته است. سبک زندگی در واقع، بخش عینیت یافته، نمایشی و رفتاری فرهنگ است.
  وضعیت حجاب و عفاف در جامعه امروز ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه علل و عواملی را در ایجاد و تشدید وضعیت کنونی حجاب و عفاف در جامعه، مؤثر می دانید؟ برای اصلاح وضعیت موجود حجاب و عفاف چه اقدام هایی باید انجام شود؟ هریک از نهادها و سازمان های علمی، آموزشی، پژوهشی، انتظامی و قضایی چه سهمی در اصلاح وضعیت موجود حجاب و عفاف دارند؟
  مساله، معضل یا بحران اجتماعی جزء لاینفک جامعه مدرن است. به موازات توسعه و پیشرفت بر کمیت و کیفیت آنها افزوده می شود. در گذشته هم کم و بیش بوده اما نحوه تعامل با آن متفاوت بوده است. به همین دلیل، برخی آن را امری جدید و خاص جامعه مدرن می دانند که قدمت آن به اوایل قرن نوزدهم در غرب و نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای در حال توسعه برمی گردد.
  سبک زندگی به مثابه قاعده و الگوی اجتناب ناپذیر برای عینیت یابی هر نوع کنش ذهنی و عینی، اگر چه همواره یکی از متغیرهای انفکاک ناپذیر جهان روزمره انسانها بوده است اما بحث و بررسی پیرامون آن در تاریخ اندیشه اجتماعی سابقه چندانی ندارد. از این مفهوم اگر چه در ضمن اندیشه های برخی جامعه شناسان کلاسیک نظیر وبلن، وبرو ذیمل، سخن رفته است اما تنها در سه دهه اخیر است که توجهات جدی اندیشمندان علوم اجتماعی بدان معطوف شده و به صورت مستقل در کانون مجادلات نظری و مناظرات علمی قرار گرفته است.
  یکی از فرصت‏های استثنائی که به برکت انقلاب اسلامی برای روحانیت به تبَع موقعیت‏یابی فرانهادی دین در جامعه ایران فراهم آمد، ایجاد زمینه مناسب برای ورود و بلکه الزام و ضرورت قهری به مشارکت فعّال در رسانه ملّی و بهره‏ گیری از ظرفیت‏های موجود و بالقوه این دانشگاه عمومی در راستای تبلیغ دین بود.
  یکی از تحولات شگرف و در عین حال غیر منتظره ای که حوزه های علمیه تقریبا در تمام سالهای پس ازپیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه شدند ، تمایل شدید طلاب جوان به تحصیل در دانشگاههای کشور و اخذ مدارک دانشگاهی است .
  باور و عمل خرافی خاص جوامع جهان سومی، توسعه نایافته و شرقی نیست بلکه در همه جوامع حتی جوامع مدرن و پسامدرن غربی نیز رواج دارد. باور و عمل خرافی خاص گروهها و جوامع دینی و قشر مومنان نیست بلکه گستره آن تقریبا همه اقشار را با نسبت هایی در برمی گیرد.
  ایران ، کشوری که به شهادت آمار و سازمانهای بین المللی ذی ربط همچون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ، میزبان بزرگترین جمعیت پناهنده در جهان است. از این میان ، بخش قابل توجهی از مهاجران خارجی مقیم ایران از کشور افغانستان می باشند که تقریبا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و اشغال خاک افغانستان توسط نیروهای نظامی شوروی سابق تحت فشارهای داخلی و موقعیت خاص ایران بویژه برای شیعیان به این کشور سرازیر شدند.
  سبک زندگی، حسب دیدگاه غالب نظریه پردازان این حوزه، معرف الگوها، راه و رسم ها، شیوه ها و ترجیحات رفتاری و عملی جاری و رایج در میان افراد و گروههای مختلف یک جامعه است. سبک زندگی، بواقع نامی است برای یک کل یعنی مجموعه ای نسبتا منسجم از معانی و رفتارهای به هم پیوسته و دارای ارتباط نظاموار یا منظومه ای یا الگویی انتزاعی از آنها.
  توصیف جایگاه دو نظام اجتماعی و فرهنگی ، نحوه ارتباط و تعامل آندو و نقش و کارکرد آنها در جامعه را در دوسطح می توان تقریر کرد : سطح خرد یا سطح کنش انسان ، سطح متوسط یا سطح خرده نظام های جامعه و سطح کلان یا سطح جامعه کل . این سه سطح را نمی توان در مقام تقریر کاملا از یکدیگر تفکیک نمود وبه همین جهت ، بخشی ازبهم آمیختگی ها گریز ناپذیر است .
  • تعداد رکوردها : 153