شبکه انديشمندان قم

  153رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  سبک زندگی درتلقی غالب، مجموعه نسبتا نظام مندی از کنش های مرجح ذهنی و عینی است که فرد(هرعضو جامعه) به اقتضای تیپ روانی، نظام تربیتی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی، خودپنداره، منش، علایق و سلایق، نیازها و انتظارات و نیز با عطف توجه به ظرفیت ها، اقتضائات، فرصت ها و محدودیت های فرهنگی اجتماعی جامعه مسکون خود انتخاب کرده و ترجیح می دهد.
  اصطلاح خاص جامعه شناسی، چه تمایزی با دیگر رویکردهای رایج به مطالعه امر اجتماعی نظیر علم عمران، حکمت عملی، تبارشناسی، دیرینه شناسی، مطالعات فرهنگی و نظایر آن دارد؟
  دو فریضه امربه معروف و نهی از منکر برغم پشتوانه نظری قوی، ضرورت ساختاری، جایگاه برجسته در منابع و آموزه های دینی، موقعیت کانونی در قانون اساسی کشور(اصل هشتم)، مطالبه توده ای مومنان، اهتمام برخی سازمانهای دولتی و غیر دولتی(مردم نهاد)، تاکنون جز در بخش منکرات، آنهم تنها در برخورد با برخی از مصادیق انحراف همچون بدحجابی و صرفا توسط برخی سازمانهای دولتی ووابسته به دولت همچون گشت ارشاد و نیروی انتظامی جامعه عمل به خود نپوشیده است....
  - طبق تلقی غالب فرهنگ شناسان، فرهنگ روحی است که درهمه ابعاد و لایه های هستی فردی واجتماعی اعضای جامعه و ساختارهای، نهادها و روابط اجتماعی دمیده شده است؛ رودخانه ای است که همه عالم انسانی در آن غوطه ور است، فضایی است که جامعه در همه سطوح خرد و کلان در آن تنفس می کند....
  سرگرمی، تفریح و فراغت، به عنوان نوعی اشتغال غیرالزامی، انتخابی، غیرانتفاعی، دارای کارکرد فرح-بخشی، تنوع زایی و نشاط آفرینی، بخشی از اشتغالات معمول و تا حدی گریزناپذیر بشر است. پرسشی که محرک نگارنده در تدوین این نوشتار است، این است که اسلام در مقام دین زندگی، در خصوص این سنخ فعالیت ها که در عصر و زمان حاضر به علل و دلایلی، رونق و رواج روزافزونی یافته، چه موضع ارزشی و هنجاری گرفته است. واکاوی مفاهیم و کلیدواژه های رایج در منابع دینی و مشخصاً قرآن کریم- که غالب مفسران در موضع گیری های فقهی و اخلاقی موافق و مخالف خود، بدان استناد جسته اند- مقدمة نیل به این مقصود خواهد بود. روش این مطالعه، اکتشافی است، و غور و تأمل در آرای لغت شناسانه و تفسیری و تحلیل محتوای منابع مکتوب منتخب، راه وصول به این مقصود خواهد بود. نتیجة حاصل از این سلوک پژوهشی این است که لهو و لعب، دو واژة پربسامد در متون دینی از جمله قرآن کریم، اگرچه به لحاظ گسترة مفهومی مطلق سرگرمی ها و اشتغالات تفننی را پوشش می دهد، تنها بربخشی از این مجموعه قابل اطلاق است که به دلیل اشتمال بر ملاکات خاص فقهی، حرام و ممنوع شمرده شده اند و بقیه در اصل کلی جواز و اباحه داخل اند. رویکرد غالب بحث، واژه شناسانه و ترمینولوژیک است و ورود به مباحث فقهی و تفسیری، عمدتاً استطرادی است. کلیدواژگان لهو؛ لعب؛ لغو؛ عبث؛ غفلت؛ سرگرمی؛ تفریح
  تردیدی نیست که الگوی پوشش و کیفیت لباس در هر جامعه ، بیش از آن که تابع شرایط اقلیمی، موقعیت تمدنی، وضعیت اقتصادی، موقعیت سنی، جنسی و شغلی، تمایلات شخصی و اذواق زیباشناختی افراد باشد؛ قویا تابع نظام باورها، ارزش ها، نگرشها، هنجارها، الگوها، آداب ورسوم وسلایق و ترجیحات جمعی موجود در جامعه و در یک کلام نظام معنایی و گفتمان غالب فرهنگی است....
  زیارت حرم حسینی(ع) در روز اربعین به صورت جمعی و کاروانی سنتی دیرپا در میان شیعیان بویژه شیعیان عراق و مناطق همجواراست. به استثنای برخی مقاطع تاریخی که دشمنان اهل بیت(ع) شیعیان را از این فیض عظیم محروم می کرده اند، تقریبا در همه ادوارتاریخی، شیعیان بسته به شرایط، کم و بیش به رعایت این سنت حسنه اهتمام ورزیده اند.
  انتخابات بدون شک، یکی از برجسته ترین مظاهر دموکراتیک بودن یک جامعه و نظام، برگزترین نمایش مردم سالاری، نماد توسعه یافتگی سیاسی، متضمن چرخش مسالمت آمیز نخبگان، فرصتی برای انتقال آرام قدرت، مکانیسمی برای انتظام بخشیدن به فرایند جانشینی متولیان امور، محملی برای اتصال افکار عمومی و دیدگاههای مردم به بدنه نظام مدیریتی کشور، نمادی از اقتدار ملی، زمینه ای برای رشد نهادهای مدنی، مشارکت توده ای، نمایش قدرت مردمی و دخالت همگانی در تعیین سرنوشت؛ عرصه ای برای ابراز دیدگاهها و قضاوت های مردم، ابراز ترجیحات جمعی در امور سرنوشت ساز، تمرین قواعد بازی سیاسی توسط مردم و نخبه گان، فرصتی برای ابراز موافقت یا مخالفت با سیاست های عمومی، مانع شدن از تمرکز گرایی حاکمیت، مشروعیت بخشی متوالی به یکی از ارکان نظام و با محوریت کشور ما، بیعت مجدد با نظام و رهبری است.
  رسانه جمعی، نه فقط بخش اجتناب ناپذیری از دنیای انسانی ما، که اتفاقا یکی ازبخش های محوری و کانونی است که در تعیین موقعیت و عملکرد سایر بخش ها نیز نقش کلیدی دارد. جهان مابه یمن توسعه روزافزون رسانه ها و فنارویهای ارتباطی مستمرا در حال آب رفتن و کوچک شدن است.(رویای تحقق دهکده جهانی) به بیان برخی ارتباطاطیون، رسانه های جدید، همه جهان ما را به محاصره خود در آورده اند و حلقه این محاصره نیز هر روز هم تنگ تر می شود.
  • تعداد رکوردها : 153